شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1388
تصویر از 7 گناه کبیره

شهوت

http://pix1.org/IMG/Gonah-Kabire/1shahvat.jpg

حسادت

http://pix1.org/IMG/Gonah-Kabire/2hesadat.jpg

شکم پرستی

http://pix1.org/IMG/Gonah-Kabire/3shekamparasti.jpg

حرس و طمع

http://pix1.org/IMG/Gonah-Kabire/4herso-tama.jpg

تنبلی

http://pix1.org/IMG/Gonah-Kabire/5tanbali.jpg

غرور

http://pix1.org/IMG/Gonah-Kabire/6Ghorur.jpg

خشم

http://pix1.org/IMG/Gonah-Kabire/7Khashm.jpg