شنبه 13 آذر‌ماه سال 1389
جشنواره کثیف ترین دختران و پسران
5.jpg

هرسال هشتم سپتامبر ، اسپانیایی ها در شهرهای Baza و میزبان Guadix جشنواره کثیفترین ها را بر پا میکنند
این یک رویداد منحصر به فرد منطقه گرانادا از اسپانیاست

این آیین از 500 سال پیش در میان این مردم رواج داشته
نکته جاب این است که با گذشت 500 سال هنوز این آیین با نظم و ترتیب خاص خود برپا میشود

جشنواره کثیف ترین دختران و پسران

جشنواره کثیف ترین دختران و پسران

جشنواره کثیف ترین دختران و پسران

جشنواره کثیف ترین دختران و پسران

جشنواره کثیف ترین دختران و پسران

جشنواره کثیف ترین دختران و پسران

جشنواره کثیف ترین دختران و پسران